29. juni 2016

Afbud fra Jens Borg Spliid, Preben Koefoed-Jesperse og Sigrid Abrahamsen.

1. Underskrift af referat af 25. maj 2016.

Underskrevet.

2. Orientering ved:

a. Formanden: Reception for provstisekretær.

DFS. Finn prøver at fínde ud af, hvad det koster.

Valgkursus den 17. august i Østermarie. Man melder til Finn, om man vil fortætte i menighedsrådet i næste valgperiode.

b. Kirkeværge: Skærvedepoterne skal ikke males.

Vinduer og døre i kirken males?

Tætningslister og døre i sakristi.

Hjul til klaveret.

Ventilation i kælder.

Varme i sakristi og våbenhus.

c. Regnskabsfører: Rentevilkår pr. 1/7-2016 på -0,5% på indestående

Dårlig likviditet.

Rytmiske gudstjenester betales fra Poulsker med refusion fra Nexø, hvis de afholdes i Nexø Kirke.

d.Sognepræsten: Familiegudstjenesten.

Dåbsgudstjenester gennemgået.

3. Sidste nyt om salget af præstegård.

Der frigives 200.000 kr. nu i henhold ti brev fra advokaten, mens resten må vente 2-3 måneder indtil udstykningen er registreret i GEodatastyrelsen. Vi anmoder om, at indfrielse af lånet af stiftsmidlerne udsættes til udbetalingen for salget af præstegårdsjorden foreligger.

4. Evaluering af rytmiske gudtjenester.

I efteråret afholdes rytmisk gudstjeneste 1 gang i Poulsker og 1 gang i Nexø. Der skal laves en lille folder for at gøre lidt reklame. Måsk.e skal der evalueres på tidspunktet.

5. Evaluering af udflugt.

Fortsætter som hidtil.

6. Gavekasse - hvad og hvem giver vi gaver?

Jørn kommer med et forslag til næste møde.

7. Hjemmeside og ajourføring af denne.

Preben spørges af Finn.

8. Børneattester.

Finn sørger for at få det gjort for alle, der har med børn at gøre.

9. Børnekirkevogn.

Finn sender et brev til provstiudvalget ang. penge til en skurvogn.

10. Præsten - hvad sker der i løbet af ugen.

Orientering af Hans.

11. Eventuelt.

Mogens arbejder videre med et evt. forslag om, at færdsel af sikkerhedshensyn ikke er tilladt på gravstederne.

Næste møde den,  24. august, 12.oktober, 9. november.