24. august 2016

Jens Borg Splid fraværende.

1. Underskrift af referat af 29. juni 2016.

Underskrevet.

2. Orientering ved:

a. Formanden: Jens Peter Pedersen stopper som kirkesangerafløser.

Stig Bec ansat som afløer for graveren inde i kirken.

Børnekirkemateriale bestilles i Kirkefrø kr. 2.195, som tages af Børefonden.

Jørn Nygaard vil godt afløse som 2. kirkesangerafløsr.

b. Kirkeværgen: Ventilation i kælderen.

Varme i våbenhuset.

Børnfonden uddeles til Børneklubben, Juniorlubben og spejderne, dog skal der være penge til materiale til Børnekirken.

Graver og regnkabsfører deltager i kursus for kirkegårdssystemet.

d. Sognepræsten: Hans lægger gudstjenesterne ind på hjemmesiden  sogn.dk

1. Hjælps kursus for kirkerne koster 3.000 kr., som deles mellem Poulsker og Nexø.

Gudstjenestelisten er lavet. Nytårsdag bliver gdstjenesten fælles for Poulsker og Nexø i Povls kirke kl. 14.

2. påskedag holdes fælles gustjeneste for Poulsker og Nexø i Nexø.

3. Kvartalsrapport 2. kvt. 2016.

Udgår.

4. Ansøgning om betaling af orgelkursus for Charlotte og Birte.

Der beviles 3.400 kr til Charlotte og 4.500 kr. til Birte.

5. Omlavning af Skovløkken.

Håndværkerne er gået i gang.

6. Budgetsamråd.

Materiale til budgetsamråd til orientering. Preben og Birte deltager.

7. Høstgudstjenese.

Høstgudstjeneste den 18. september. Gitte vil godt sørge for blomster.

8. Menighedsrådsvalg.

Finn og Vilmer har deltaget i valgkursus. Orientering ved Finn.

9. Medlemsskab af DSUK 500 kr.

Der skal ikke være medlemsskab af DSUK. Der samles ind i årets løb.

10. Møde på Kirkeskolen  i anledning af Luther.

Der søges afholdt et møde først i det nye år.

11. Gavekasse.

Udkast omdelt. Det tages op på næste møde.

12. Opslag om, at al færdsel - af sikkerhedshensyn - ikke er tilladt på gravstederne.

Udkast til ordensregler omdelt af graveren. Det sættes op i skabet både mod vest og i et nyt skab mod øst.

13. Eventuelt.

Praktiske ting ved bryllup og dåb sendes til kirkebetjeningen - såsom pyntning og brug af rekvisitter, og hvordan brudeparret sidder.

2 oktober kl. 16 rytmisk gudstjeneste i Poulsker og 20. november i Nexø kl. 16. Der laves en folder til uddeling. Desude noget PR i radio og fjernsyn, som Jens står for. En føromtale i Bornholms Tidende (Hans).

Hans vil fremover annoncere altergagssalmen fra prædikestolen.

Kirkekaffe:

4/9 - Jørn

9/10 - Finn

6/11 - Sigrid

23/10 - Kirkefrokost og menighedsmøde.

Gravsted 131 sløjfes og regningerne afskrives.